از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودرو، این بار مرحله به مرحله با اصول تعویض سیستم شیشه بالابر الکتریکی خودرو با هم همراه می شویم تا با دستورالعمل و اصول صحیح این عملیات در خودرو آشنا شویم.

وسایل لازم

جعبه ابزار

برای پیاده کردن شیشه بالابر در خودرو به ترتیب زیر اقدام کنید:

کابل اتصال ترمینال منفی باتری را جدا کنید. در تصویر زیر، بست اتصال کابل ترمینال منفی باتری پس از باز کردن پیچ نگه دارنده ی بست و جدا کردن آن از قطب منفی باتری، دیده می شود.

 

قاب سوئیچ شیشه بالابر را از محل خود در روی رودری در جدا کنید. برای جدا کردن قاب، ابتدا با استفاده از پیچ گوشتی تخت خارهای پلاستیکی قاب سوئیچ شیشه بالابر را از محل خود آزاد کنید. در تصویر زیر، جدا کردن قاب سوئیچ، نشان داده شده است.

 

توجه

خارهای روی بدنه ی قاب در مقابل اعمال نیروی زیاد شکننده اند. لذا هنگام استفاده از پیچ گوشتی دقت کنید که به خارها آسیبی وارد نشود. سوکت اتصال سیم کشی مدار الکتریکی به سوئیچ را جدا کنید. برای جدا کردن سوکت، ابتدا خارهای فشاری پلاستیکی روی سوکت را با احتیاط به اندازه ی لازم فشار دهید و پس از آزاد شدن ضامن خارها، آن را از سوئیچ شیشه بالابر جدا کنید. در تصویر زیر سوکت اتصال الکتریکی سوئیچ و خارهای روی آن با فلش، نشان داده شده است.

 

قاب روی اهرم دستی قفل در خودرو به وسیله ی دو عدد خار استوانه ای در روی رودری ثابت نگه داشته می شود. قاب را، با اعمال نیرو در جهت بیرون آمدن خارها، از محل خود خارج کنید. در این نوع خودرو بلندگوی کوچکی در روی قاب اهرم دستی قفل در نصب شده است. پس از جدا کردن سیم های مدار سیستم صوتی از ترمینال های بلندگو، قاب را در محل مناسبی قرار دهید و از آن محافظت کنید. در تصویر زیر قاب روی اهرم قفل کن دستی و سیم های متصل به بلندگوی روی آن، دیده می شود.

 

رودری، معمولاً به وسیله ی تعدادی خار پلاستیکی در روی در خودرو ثابت نگه داشته می شود. برای جلوگیری از آسیب دیدن محل نصب خار در روی رودری و شکستن خارها ابتدا با استفاده از اهرم مخصوص، اتصال خارهای رودری را آزاد کنید. سپس رودری را با احتیاط از روی در خودرو جدا کنید. در صورتی که روی رودری در بلندگو نصب شده باشد ترمینال های اتصال سیم کشی سیستم صوتی را نیز از بلندگو جدا کنید. در تصویر زیر، خارهای پلاستیکی با فلس قرمز رنگ و ترمینال های سیم کشی مدار سیستم صوتی با فلش زرد رنگ، نشان داده شده است.

 

سوکت اتصال سیم کشی به سوئیچ شیشه بالابر را از روی رودری عبور دهید و آن را آزاد کنید. اهرم دستی در را از شکاف روی رودری عبور دهید تا رودری کاملاً آزاد شود. پس از جدا کردن رودری، خار های روی آن را از نظر سالم بودن آن ها بررسی کنید و در صورتی که هر کدام از خار ها آسیب دیده باشد آن را تعویض نمایید. در تصویر زیر، رودری در خودرو پس از جدا کردن آن نشان داده شد است.

 

در زیر رودری در خودرو لایه ی نازک اسفنجی، به عنوان صدا گیر، نصب شده است و از انعکاس صدای بلند گوی سیستم نصب شده و روی رودری به داخل محفظه ی در خودرو جلوگیری می کند. این لایه آسیب پذیر است و به راحتی پاره می شود. در تصویر زیر لایه ی اسفنجی زیر رودری دیده می شود.

 

لایه ی صدا گیر را از روی در خودرو جدا کنید تا به پیج های اتصال شیشه بالابر دسترسی داشته باشید. شیشه بالابر نصب شده در داخل در بوسیله ی سه عدد پیچ روی بدنه بسته شده است. در تصویر زیر، پیچ اتصال محفظه ی گیربکس تعدیل دور با فلش قرمز رنگ و پیچ بالایی ریل شیشه بالابر با فلش زرد، نشان داده شده است.

 

شیشه ی در خودرو در داخل نگه دارنده ی آن به وسیله ی دو عدد پیچ ( M10 ) ثابت نگه داشته می شود. با استفاده از آچار بکس ۱۰ میلی متری مهره های روی پیچ تکیه گاه شیشه با فلش، نشان داده شده است.

 

اتصال بدنه ی باتری را برقرار کنید و سوکت اتصال الکتریکی سیم کشی مدار شیشه بالابر را به سوئیچ آن وصل کنید. سپس سوئیچ را در وضعیت بالا بردن شیشه ی در قرار دهید تا شیشه در حالت بسته بودن قرار گیرد. در تصویر زیر، اتصال سوکت سیم کشی به سوئیچ شیشه بالابر در خودرو نشان داده شده است.

 

با استفاده از نوار چسب، شیشه ی در را در حالت بالا بودن آن مهار کنید. برای این کار از نوار چسب مناسب و مقاومتی استفاده نمایید که بتواند وزن شیشه را تحمل کند. در شکل زیر، مهار کردن شیشه در خودرو با نوار چسب نشان داده شده است. سوئیچ شیشه بالابر را در وضعیت پایین آوردن شیشه قرار دهید تا نگه دارنده ی شیشه در ابتدای کورس حرکت خود قرار گیرد و سپس اتصال ترمینال منفی باتری را قطع کنید و سوکت اتصال سیم کشی مدار الکتریکی شیشه بالابر را از سوئیچ آن جدا کنید.

 

به وسیله ی آچار بکس ۱۰ میلی متری دو عدد پیچ اتصال ریل شیشه بالابر را باز کنید و آن ها را در محل مناسبی قرار دهید. سپس پیچ اتصال به قاب مجموعه ی گیربکس تعدیل دور و قرقره ی اصلی و موتور الکتریکی به در خودرو را نیز باز کنید و آن را در کنار سایر پیچ و مهره ها قرار دهید و از آن ها محافظت نمایید. در تصویر زیر، بازکردن پیچ بالایی ریل شیشه بالابر با استفاده از آچار بکس، نشان داده شده است.

 

پس از آزاد شدن شیشه بالابر، آن را با احتیاط از داخل محفظه ی در خودرو بیرون آورید. در حین خارج نمودن مجموعه ی شیشه بالابر، دقت کنید که به سیم های مدار الکتریکی بالابر آسیب وارد نشود. زیرا، لبه های بدنه ی داخلی در خودرو تیز و برنده اند و باعث لطمه دیدن عایق بندی یا روکش عایق سیم ها می شود. در شکل زیر، بیرون آوردن شیشه بالابر از داخل مجفظه ی در خودرو دیده می شود.

 

سوکت اتصال سیم کشی به شیشه بالابر را جدا کنید. در تصویر زیر، جدا کردن سوکت سیم کشی مدار الکتریکی از شیشه بالابر نشان داده شده است.

 

شیشه بالابر خودرو را به طور کامل بیرون آورید و آن را در محل مناسبی قرار دهید. سپس به ترتیب فوق بقیه ی شیشه بالابرهای نصب شده در روی درهای خودرو را پیاده کنید. مراحل سوار کردن شیشه بالابر عکس مراحل باز کردن و پیاده کردن آن است. در تصویر زیر، شیشه بالابر در خودرو پس از پیاده کردن آن نشان داده شده است.

 

اجزای گیر بکس تعدیل دور شیشه بالابر

در نوعی از مکانیزم شیشه بالابر، درو موتور الکتریکی، از طریق دنده ی حلزون روی محور موتور به چرخ دنده ای ( از جنس پلاستیک فشرد داخل محفظه ی چرخ دنده ها ) منتقل می شود. آن گاه دنده ی فلزی خروجی از گیر بکس را به چرخش در می آورد. محفظه ی چرخ دنده ا به وسیله ی در پوشی ( که در مرکز آن کاسه نمد طراحی و نصب کرده اند )، نسبت به بیرون آب بندی شده است. برای دسترسی به چرخ دنده ها چهار عدد پیچ نگه دارنده ی درپوش را باز و آن را از پوسته جدا کنید. در تصویر زیر، اجزای داخل پوسته پس از بازکردن درپوش، دیده می شود.

در داخل چرخ دنده ی بزرگ تر ( شماره ی ۱ ) فضای خالی مثلثی شکلی ( شماره ی ۲ ) ایجاد شده است، به طوری که درون آن سه عدد بادامک ( شماره ی ۳ ) قرار می گیرد. با چرخش چرخ دنده ی بزرگتر، دور آن از طریق بادامک ها به دنباله ی چرخ دنده ی فلزی ( شماره ی ۴ ) منتقل می شود و چرخ دنده ی ( شماره ی ۵ ) خروجی از گیر بکس را به چرخش درمی آورد. برای پیاده کردن اجزای داخل پوسته، خار فلزی ( شماره ی ۶ ) را از روی محور چرخ دنده ها جدا کنید و سپس چرخ دنده ها را بیرون آورید. در تصویر زیر، اجزای داخل گیر بکس تعدیل دور سیستم شیشه بالابر دیده می شوند.

 

بادامک ها را از نظر خوردگی و ترک های ایجاد شده در آن ها بررسی کنید و در صورت معیوب بودن آن ها را با بادامک های سالم تعویض نمایید. در تصویر زیر، خوردگی سطح بادامک و ایجاد ترک در بدنه ی آن ها با فلش نشان داده شده است.

 

چرخ دنده را از نظر خوردگی و یا شکستگی دندانه های آن بررسی کنید و در صورت معیوب بودن چرخ دنده، آن را با نوع سالم تعویض نمایید. در تصویر زیر، خوردگی سطح بادامک و ایجاد ترک در بدنه ی آن ها با فلش نشان داده شده است.

 

بادامک های سالم و نو را در داخل فضای سه گوش چرخ دنده ی جدید قرار دهید و سپس چرخ دنده ی فلزی را با تطبیق دادن انحنای دنباله ی و انحنای سطوح بادامک در داخل چرخ دنده ی بزرگ سوار کنید. در تصویر زیر، نحوه ی قرار گرفتن بادامک ها و چرخ دنده ی فلزی در داخل چرخ دنده ی بزرگ تر نشان داده شده است.

 

برای قرار گرفتن کامل چرخ دنده ها در داخل محفظه، با استفاده از انبردست دم باریک، خار فنری را درون شیار محیطی روی محور چرخ دنده ها قرار دهید. خار فنری، حرکت عمودی، چرخ دنده ها را در روی محور کنترل می کند. در تصویر زیر، جا انداختن خار فنری به وسیله ی انبر دست دم باریک نشان داده شده است.

 

در بسته بندی چرخ دنده های نو، روغن ژلاتینی مخصوص پیش بینی و در اختیار گذاشته شده است که پس از سوار کردن چرخ دنده ها برای کاهش اصطکاک بین دندانه ها و روغن کاری آن ها، مورد استفاده قرار می گیرد. لذا دندانه های چرخ دنده ی فلزی و سایر چرخ دنده های گیر بکس تعدیل دور را با داخل بسته ی توپی شکل روغن کاری کنید. در تصویر زیر، آغشته کردن دندانه ها با روغن ژلاتینی دیده می شود.

 

محل قرار گرفتن درپوش در روی دیواره ی پوسته و اطراف کاسه نمد درپوش را نیز به وسیله ی روغن مخصوص روغن کاری کنید و پس از قرار دادن آن در روی بدنه ( پوسته ) گیر بکس به وسیله ی آچار پیچ گوشتی، چهار عدد پیچ اتصال درپوش به بدنه را ببندید، در شکل زیر، بستن پیچ های درپوش نشان داده شده است.

 

 برگرفته از  امیر حسین رضازاده
www.stephelp.ir
اشتراک گذاری:

٪ دیدگاه ها

 1. ThalsSaw 14/11/1401 پاسخ

  school of nursing anesthesia best college for nursing colleges nursing degrees colonie

 2. Your mode of explaining everything in this piece of writing is truly nice, every one be able to easily understand
  it, Thanks a lot.

 3. I loved as much as you will receive carried out right here.

  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish
  be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same
  nearly very often inside case you shield this hike.

 4. kiffacili 11/11/1401 پاسخ

  C Percent of Kras FSF G12D; Rosa FSF CreERT2; Nkx2 1 F F Control, n 19, Kras FSF G12D; Rosa FSF CreERT2; Nkx2 1 F F; Foxa2 F F n 21, Kras FSF G12D; Rosa FSF CreERT2; Nkx2 1 F F; Foxa1 F F; Foxa2 F F n 8 and Kras LSL G12D; Nkx2 1 F F; Foxa1 F F; Foxa2 F F mice n 6 harboring keratinizing squamous cell carcinoma 5 weeks after initiation with Ad5 CMV FlpO followed by tamoxifen Kras FSF G12D mice or Ad5 CMV Cre Kras LSL G12D mice clomid for low testosterone

 5. There’s definately a lot to know about this subject. I really
  like all the points you have made.

 6. linkaja slot 10/11/1401 پاسخ

  It’s very easy to find out any topic on web as compared to books, as I found this article
  at this website.

 7. kiffacili 09/11/1401 پاسخ

  Women were given either 500 mg per month plus 500 mg on day 14 of month 1 or 250 mg per month as preoperative therapy buy cialis 10mg

 8. Anorgo 08/11/1401 پاسخ

  sildenafil citrate 100mg cheap price viagra alternatives to viagra

 9. slulkive 27/10/1401 پاسخ

  texas holdem poker online is online poker legal in ny us online poker news

 10. Jerlessy 25/10/1401 پاسخ

  how to play poker online reddit online poker best place to play online poker

 11. Anyone who has ever ever bee in the connection is aware they can be both thrillinjg and strenuous.
  Through the firat butterflies of the new romantic relationships
  for the conveniennce of an extended-phrase alliance, partnerships can be found in all shapes
  and sizes.

 12. Abegef 18/10/1401 پاسخ

  mejor casino online espanol online live roulette casino game online casino gutschein

 13. innomync 15/10/1401 پاسخ

  purchasing cialis canadian online pharmacy cialis cialis vs.viagra reviews

 14. jetadore 12/10/1401 پاسخ

  sildenafil 100 mg natural alternatives to viagra sildenafil price cvs

 15. Antith 11/10/1401 پاسخ

  cheap viagra natural viagra sildenafil 100mg online

 16. Argurn 08/10/1401 پاسخ

  viagra or cialis how fast does cialis work cialis 20 milligram

 17. taladogs 30/09/1401 پاسخ

  prescription cialis prix cialis 5 mg comprime pellicule boГ®te de 28 le prix de medicament cialis au maroc

 18. infesy 26/09/1401 پاسخ

  vardenafil generico en mexico vardenafil price comprar vardenafil generico

 19. infasy 25/09/1401 پاسخ

  vardenafil vs sildenafil vs tadalafil order levitra online vardenafil hcl shelf life

 20. coursework plug degree coursework coursework based degrees teachingcoursework.com

 21. Drispuse 23/09/1401 پاسخ

  vardenafil and grapefruit levitra coupons vardenafil canada

 22. courseware ku course workload coursework science coursework report example

 23. Bescorry 22/09/1401 پاسخ

  vardenafil is contraindicated levitra sale vardenafil dosis

 24. MogeKeple 21/09/1401 پاسخ

  lasix dosage for water retention These regulators may be derived from natural sources, formed by leukocytes, synthesized by chemical methods if appropriate, or prepared recombinantly

 25. Insepeft 19/09/1401 پاسخ

  vardenafil online pharmacy levitra 20mg vardenafil 20mg tab

 26. acarhauh 18/09/1401 پاسخ

  best generic viagra strongest viagra pill buy viagra

 27. mycleven 17/09/1401 پاسخ

  viagra for women sildenafil citrate 25mg sildenafil costs

 28. hixShoow 14/09/1401 پاسخ

  viagra near me natural viagra sildenafil revatio

 29. nagued 12/09/1401 پاسخ

  natural viagra 20mg sildenafil buy sildenafil

 30. Tozmvt 10/09/1401 پاسخ

  levofloxacin 500mg cost order levofloxacin generic

 31. Ajdsiruingide 07/09/1401 پاسخ

  [url=https://www.dogtrainingtoronto.online]https://www.dogtrainingtoronto.online[/url] [url=https://www.dogtrainingtoronto.online/cwfd-training-dogs]https://www.dogtrainingtoronto.online/cwfd-training-dogs[/url] tell a tail dog training karo murat training dogs systune training dogs

 32. Efhgfruingide 07/09/1401 پاسخ

  [url=https://www.mollybcurr.online]https://www.mollybcurr.online[/url] [url=https://www.mollybcurr.online/cattle-dog-herding-training-ky]https://www.mollybcurr.online/cattle-dog-herding-training-ky[/url] lab training dog dog training mouthing train dog to walk on leash video

 33. Pennyklpt 07/09/1401 پاسخ

  best college essay editing service
  [url=”https://buytopessays.com”]professional essay writer[/url]
  best essay

 34. Chelsaeklpt 05/09/1401 پاسخ

  help writing my college essay
  [url=”https://buy-eessay-online.com”]write my admission essay[/url]
  write my history essay for me

 35. Cfhgfruingide 05/09/1401 پاسخ

  [url=https://www.mollybcurr.online]https://www.mollybcurr.online[/url] [url=https://www.mollybcurr.online/howdini-dog-training-youtube-stop]https://www.mollybcurr.online/howdini-dog-training-youtube-stop[/url] toilet training mat for dogs waggin train dog treats fda food barrel training bird dogs

 36. Cjdsiruingide 04/09/1401 پاسخ

  [url=https://www.dogtrainingtoronto.online]https://www.dogtrainingtoronto.online[/url] [url=https://www.dogtrainingtoronto.online/dgs-dog-training]https://www.dogtrainingtoronto.online/dgs-dog-training[/url] training school for dogs in nyc nizamuddin to agra can’t train my dog e collar training for dogs in new jersey

 37. Naniceklpt 04/09/1401 پاسخ

  us based essay writing service
  [url=”https://buyacademicessay.com”]essay writers online[/url]
  who will write my essay for me

 38. Charitaklpt 03/09/1401 پاسخ

  best essay cheap
  [url=”https://bestsessays.org”]custom essay service[/url]
  my essay writer

 39. Ashlenklpt 01/09/1401 پاسخ

  essay help chat room
  [url=”https://bestessaysden.com”]custom essay cheap[/url]
  uc essay help

 40. Fransız eski erotik araması için 428⭐ porno filmi listeniyor.
  En iyi fransız eski erotik sikiş videoları 7DAK ile, kaliteli sikiş videoları, türkçe izlenme rekoru kıran seks izle.
  7.

 41. Merolaklpt 30/08/1401 پاسخ

  the help essay on racism
  [url=”https://bestessayreviews.net”]custom made essays[/url]
  tok essay help

 42. Studies on raising HDL cholesterol have been disappointing so far, which
  has led researchers to revise their “HDL is good” hypothesis.
  Richard N. Fogoros, MD, is a retired professor of medicine and
  board-certified internal medicine physicia.

 43. Martyklpt 29/08/1401 پاسخ

  writing an essay help
  [url=”https://besteasyessays.org”]help writing a essay for college[/url]
  essay assignment help

 44. Tons of free Dana Vespoli Big Cock porn videos and XXX movies are waiting
  for you on Redtube. Find the best Dana Vespoli Big Cock
  videos right here and discover why our sex tube is visited.

 45. Marrisklpt 24/08/1401 پاسخ

  custom essay writing service reviews
  [url=”https://au-bestessays.org”]write my essay paper[/url]
  english essay help

 46. Exiptop 19/08/1401 پاسخ

  75 Tubo x 30 g 71 tamoxifen vs arimidex

 47. dydrarm 06/08/1401 پاسخ

  An inducible heart specific Speg knockout mouse model was generated to further study this SPEG SERCA2a signal nexus in vivo stromectol canada for sale Selective estrogen receptor modulation and reduction in risk of breast cancer, osteoporosis, and coronary heart disease

 48. help writing a college paper https://premiumpapershelp.com/

 49. write my philosophy paper https://mypaperwritinghelp.com/

 50. what should i write my paper on https://writingpaperservice.net/

 51. how to find someone to write my paper https://top100custompapernapkins.com/

 52. write my english paper for me https://doyourpapersonline.com/

 53. paper writers for college https://uktermpaperwriters.com/

 54. order a paper 28/07/1401 پاسخ

  finished custom writing paper https://term-paper-help.org/

 55. geek gay chat 28/07/1401 پاسخ

  rhode island free chat gay https://gaymanchatrooms.com/

 56. Hiegree 28/07/1401 پاسخ

  viagra cialis online Prolactin is the primary hormonal stimulus for lactogenesis in late pregnancy and the postpartum period

 57. Easterklpt 21/07/1401 پاسخ

  help in writing essay
  [url=”https://writemyessaycheap24h.com”]custom essay UK[/url]
  pay someone to write my essay

 58. paper writer service buying college papers online can i pay someone to write my paper pay for a paper

 59. write my business paper order papers online will you write my paper for me someone to write my paper for me

 60. Vivieneklpt 18/07/1401 پاسخ

  essay writer software
  [url=”https://ukessayservice.net”]college application essay service[/url]
  best writing services reviews

 61. Ginnieklpt 15/07/1401 پاسخ

  custom essay writing help
  [url=”https://lawessayhelpinlondon.com”]write my essay review[/url]
  write my social work essay

 62. Ginnieklpt 14/07/1401 پاسخ

  customer essay
  [url=”https://lawessayhelpinlondon.com”]cheap custom essay writing[/url]
  who will write my essay for me

 63. אני מאוד ממליץ על אתר הזה כנסו עכשיו ותהנו ממגוון רחב של בחורות ברמה מאוד גבוהה. רק באתר ישראל נייט לאדי נערות ליווי

 64. Ginnieklpt 12/07/1401 پاسخ

  essay review service
  [url=”https://lawessayhelpinlondon.com”]custom essays writing[/url]
  quality custom essays

 65. Cthrineklpt 11/07/1401 پاسخ

  essay checking service
  [url=”https://howtobuyanessay.com”]best essay editing service[/url]
  essay helper online

 66. Leilahklpt 10/07/1401 پاسخ

  english essay helper
  [url=”https://geniusessaywriters.net”]essay writing company[/url]
  help me write essay

 67. Twylaklpt 10/07/1401 پاسخ

  sat essay writing help
  [url=”https://firstessayservice.net”]graduate school essay writing service[/url]
  cheap essays

 68. Dronaklpt 09/07/1401 پاسخ

  help with scholarship essays
  [url=”https://customs-essays-writing.org”]cheapest custom essays[/url]
  custom essay UK

 69. pay someone to do my paper college papers writing service need help
  write my paper buy a literature review paper

 70. Charoklpt 08/07/1401 پاسخ

  essay about helping others
  [url=”https://customessaywwriting.com”]persuasive essay writer[/url]
  custom essays no plagiarism

 71. free slots just for fun play for cash slots free slots online games inferno slots casino

 72. adast 29/06/1401 پاسخ

  Variety of Real Money Online Casino Games -It’s game on for websites with a valid license and has a huge collection of online casino real money games to discover. The type of fair game you choose is entirely up to you. Some Aussie players tend to overlook the game developer. Check out the reputation of the software developer before giving the title a chance. So, play more than one title from the extensive game selection. The best and most convenient option for an online casino is to download a gambling application. Hence, you can avoid freezes and lags, as well as hide unnecessary elements, such as the address bar, like in a browser. Mobile apps allow online casinos to work faster than the browser version. Moreover, online casinos in Australia offer bonuses for downloading applications and a greater variety of games for real money, which is definitely an advantage for gamblers. They are available for both iPhone and Android. https://libertydawghouse.com/forum/profile/ernesto92d23016/ More information about Lincoln Casino’s Video Poker Bingo The max bonus amount goes up and the deposit requirements go down on the weekends. From Friday through Sunday Rewards Program players can get a 100% deposit bonus with a 20x wagering requirement. The deposit requirement is only $50. The biggest advantage to this bonus is the lower wagering requirement for deposits larger than $100. To take advantage of this bonus, select the Weekend Rewards Bonus when you make your weekend deposit: Please stand by, while we are checking your browser… No deposit bonus codes are great for winning real money without spending any of your own. They do have limitations, though, the most common of which is the wagering requirement. This is the amount of cash you have to play before you can withdraw your winnings. It's usually a multiple of the bonus code amount. That means that if you get a $5 no deposit bonus code, you will have to place bets that could be $15 or as high as $100. Of course, if you're winning more than you're losing, then all of that money is free to play with anyway, and as soon as you hit the wagering requirement, you can withdraw every penny of your winnings. And all without spending anything from your own bank account!

 73. Joeteklpt 28/06/1401 پاسخ

  which online dating site is best?
  [url=”https://zonlinedating.com”]ourtime login uk[/url]
  best dating websites free

 74. Eachelleklpt 27/06/1401 پاسخ

  tinder dating site pictures women
  [url=”https://wowdatingsites.com”]lstill18 single women[/url]
  ourtime dating site

 75. Maisieklpt 26/06/1401 پاسخ

  datting
  [url=”https://virtual-online-dating-service.com”]dating online site[/url]
  websites online

 76. Juanitaklpt 25/06/1401 پاسخ

  singles matching
  [url=”https://speedatingwebsites.com”]flirtbee[/url]
  mature woman dating pictures

 77. Mavisklpt 24/06/1401 پاسخ

  freetalk45
  [url=”https://online-internet-dating.net”]single senior dating sites[/url]
  online ukraine dating

 78. thups 24/06/1401 پاسخ

  Rose quartz is a well-known energy stone that transfers positive energy upon contact with the skin. Rose Gua Sha is thus ideal for de-stressing as it promotes circulation and activates the body’s ability to self-heal. It has a smoothing effect on all skin types when used on a regular basis. The complexion appears rosy and fresh while relaxing the muscles of the face. Due to natural variations in stone, every gua sha is unique in pattern and color. by signing up, I agree to receive e-mail communication. Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app. Use in combination with facial essential serum and of facial intensive hydrating cream to improve absorption and lubricate the gua sha sculpting tool. Every Gua Sha sculpting tool comes with a pictorial user guide that details the steps + 4 sample sachets of facial serum and facial cream. https://paca-mania.com/forum/profile/shermanjacks84/ Morning and night, apply to your damp face and neck and massage in a circular motion, then rinse with lukewarm water And we may even have the 10-step routine to thank for normalizing “skin care as self-care.” Every step is part of a long, luxurious ritual that lets us relax and treat ourselves after a long day. Essence: Here's where it gets controversial. A traditional essence, a product category you're going to start seeing more of soon in the U.S. thanks to Clinique's new Even Better Essence Lotion launch, is like a thicker serum and is generally supposed to be used in the hydration (that comes later) portion of the regimen. But the newer generation of essences in Korea are watery (like SK-II), so should be patted on your face post-toning. Now, as for skincare… Gracee Tolentino is the former managing editor of the Dermstore Blog. After spending 10 years of her writing and editing career working in the travel and food industries, she finally found her true calling: beauty, health and wellness. In her spare time she enjoys trying out new beauty products, reading creative non-fictions, creative writing and exploring the world. Her number-one beauty rule: Never leave the house without applying sunscreen.

 79. Mindyklpt 21/06/1401 پاسخ

  gay cumshot chat
  [url=”https://newgaychat.com”]dick.net gay chat[/url]
  live free gay web cam chat rooms

 80. Adoreeklpt 20/06/1401 پاسخ

  gay masturbate chat
  [url=”https://gayphillychat.com”]senior gay chat lines[/url]
  live gay web cam chat rooms

 81. Marilinklpt 19/06/1401 پاسخ

  gay chat tucson
  [url=”https://gaymusclechatrooms.com”]asain gay chat phone lines[/url]
  gay tennessee chat rooms

 82. Tallouklpt 18/06/1401 پاسخ

  gay group chat
  [url=”https://gaymanchatrooms.com”]omegle gay chat[/url]
  chat with a gay stranger

 83. Tallouklpt 18/06/1401 پاسخ

  chat gay usa
  [url=”https://gaymanchatrooms.com”]fcn chat gay[/url]
  chicago gay chat rooms free

 84. Hildeklpt 17/06/1401 پاسخ

  free gay phone chat trial
  [url=”https://gay-live-chat.net”]dirty gay video chat free[/url]
  gay sex chat room

 85. Loreenklpt 17/06/1401 پاسخ

  chat avenue gay chat room
  [url=”https://gayinteracialchat.com”]chat avenue gay[/url]
  random gay chat with a stranger

 86. Robenaklpt 16/06/1401 پاسخ

  free asian gay chat lines
  [url=”https://gaychatspots.com”]local gay chat room[/url]
  asian gay chat phone lines free

 87. Robenaklpt 15/06/1401 پاسخ

  free gay chat room
  [url=”https://gaychatspots.com”]gay video chat free[/url]
  free gay boys chat

 88. m4m chat phone free rochester ny gay https://gayinteracialchat.com/

 89. gay sex chat roulette https://free-gay-sex-chat.com/

 90. Stephineklpt 13/06/1401 پاسخ

  google zoom gay chat rooms
  [url=”https://gaychatnorules.com”]chat gay las vegas[/url]
  free gay chat fcn

 91. Emaleeklpt 12/06/1401 پاسخ

  free gay chat room by zip code
  [url=”https://gaychatcams.net”]gay video chat surry county nc[/url]
  chat avenue gay chat room

 92. free boys gay chat https://gaychatspots.com/

 93. gay chat text 12/06/1401 پاسخ

  old gay men video chat rooms https://newgaychat.com/

 94. Deeynklpt 12/06/1401 پاسخ

  popular gay chat site
  [url=”https://free-gay-sex-chat.com”]gay slam chat[/url]
  bbc gay chat room free

 95. Lettiklpt 11/06/1401 پاسخ

  free single dating service
  [url=”https://onlinedatingservicesecrets.com”]faroedating chat[/url]
  dating singles

 96. Gennieklpt 11/06/1401 پاسخ

  gay roulette chat
  [url=”https://chatcongays.com”]free gay video chat rooms[/url]
  free gay chat no sign up

 97. Amataklpt 09/06/1401 پاسخ

  blackjack app real money
  [url=”https://online2casino.com”]free welcome bonus[/url]
  online casino games real money

 98. Karryklpt 09/06/1401 پاسخ

  100% dating site
  [url=”https://onlinedatingbabes.com”]mature woman dating pictures[/url]
  free single date

 99. caesar casino online nj https://casinosonlinex.com/

 100. Casandraklpt 08/06/1401 پاسخ

  bonus casino online
  [url=”https://casinosonlinex.com”]top casino site[/url]
  more casino games

 101. riversweeps 777 online casino download https://onlinecasinos4me.com/

 102. Emaliaklpt 08/06/1401 پاسخ

  zoosk dating login
  [url=”https://lavaonlinedating.com”]dating free online sites[/url]
  best local dating sites

 103. Kyrstinklpt 07/06/1401 پاسخ

  gay teen dating sites
  [url=”https://gay-singles-dating.com”]gay dating “professional bodybuilders”[/url]
  gay boys free dating websites

 104. Isral xclub 07/06/1401 پاسخ

  An intriguing discussion is definitely worth comment. I do think that you should publish more on this subject, it may not be a taboo subject but usually people do not talk about such subjects. To the next! All the best!!

 105. Chelsaeklpt 07/06/1401 پاسخ

  chatting dating site
  [url=”https://freephotodating.com”]matchmaking services[/url]
  westminster dating app the world

 106. Jeraleeklpt 06/06/1401 پاسخ

  gay dating naked vh1
  [url=”https://gayedating.com”]scruff gay dating app[/url]
  free gay dating older men

 107. Davinaklpt 06/06/1401 پاسخ

  online dating plus 50
  [url=”https://freeadultdatingpasses.com”]dating free site online[/url]
  absolutely free personals

 108. Gladiklpt 06/06/1401 پاسخ

  leather men gay minneapolis dating
  [url=”https://datinggayservices.com”]feminine gay dating sites[/url]
  victim met killer on gay dating site new york

 109. Kaitlynnklpt 05/06/1401 پاسخ

  dating women online
  [url=”https://datingpersonalsonline.com”]dating sites that are totally free[/url]
  lesbian dating apps

 110. Bertheklpt 04/06/1401 پاسخ

  free dating sites without registering
  [url=”https://adult-singles-online-dating.com”]dating sitss[/url]
  singles

 111. free dating apps no fees https://zonlinedating.com/

 112. Joannklpt 03/06/1401 پاسخ

  asia dieting wep
  [url=”https://adult-classifieds-online-dating.com”]dating wites[/url]
  christiandatingforfree search

 113. dating sites for mature singles adults https://virtual-online-dating-service.com/

 114. Kyrstinklpt 03/06/1401 پاسخ

  gay dating kingston ny
  [url=”https://gay-singles-dating.com”]gay black dating[/url]
  taimi gay dating

 115. dating services contact germany https://wowdatingsites.com/

 116. Joannklpt 03/06/1401 پاسخ

  local dating sites absolutely free
  [url=”https://adult-classifieds-online-dating.com”]free web date site[/url]
  dating sites that are totally free

 117. Jeraleeklpt 02/06/1401 پاسخ

  dating a bipilar gay guy
  [url=”https://gayedating.com”]gay bear mens dating[/url]
  gay dating for hung

 118. Gladiklpt 01/06/1401 پاسخ

  dating gay strippers pros and cons stories
  [url=”https://datinggayservices.com”]gay dating long term relationship oriented guys[/url]
  frer gay male dating app

 119. Obseksrek 30/05/1401 پاسخ

  stromectol 12mg for sale how long after cialis exercise

 120. Gwenoreklpt 25/05/1401 پاسخ

  deposit casino bonus
  [url=”https://vrgamescasino.com”]bonus casino online[/url]
  free money no deposit

 121. Fifineklpt 24/05/1401 پاسخ

  online casinos no deposit bonus
  [url=”https://trust-online-casino.com”]american online casinos[/url]
  no deposit bonus

 122. Sheelaghklpt 24/05/1401 پاسخ

  top vpn services
  [url=”https://superfreevpn.net”]what does vpn stand for[/url]
  the best vpn

 123. Fifineklpt 24/05/1401 پاسخ

  online casino play for real money
  [url=”https://trust-online-casino.com”]real cash online casino[/url]
  online casinos usa

 124. Sheelaghklpt 23/05/1401 پاسخ

  best vpn for uk
  [url=”https://superfreevpn.net”]vpn meaning[/url]
  turbo vpn for pc

 125. Laurellaklpt 22/05/1401 پاسخ

  best vpn service review
  [url=”https://shiva-vpn.com”]best buy vpn router[/url]
  best free vpn service

 126. Carolinklpt 22/05/1401 پاسخ

  usa online casinos
  [url=”https://ownonlinecasino.com”]casino bonus no deposit[/url]
  sign up bonus casino no deposit

 127. Kelseyklpt 21/05/1401 پاسخ

  turbo vpn for pc
  [url=”https://rsvpnorthvalley.com”]best vpn windows[/url]
  best free vpn for laptop

 128. Fanyaklpt 21/05/1401 پاسخ

  online casino review
  [url=”https://onlineplayerscasino.com”]casino games for money[/url]
  what is the best online casino for real money

 129. Ashleighklpt 20/05/1401 پاسخ

  best vpn 2018 reddit
  [url=”https://ippowervpn.net”]best vpn reddit 2019[/url]
  google vpn free

 130. Carolanklpt 20/05/1401 پاسخ

  real casino games
  [url=”https://onlinecasinosdirectory.org”]mobile online casino[/url]
  best mobile casinos

 131. Jenneeklpt 19/05/1401 پاسخ

  vpn service comparison
  [url=”https://imfreevpn.net”]best vpn 2018[/url]
  avast secureline vpn

 132. Dulceaklpt 19/05/1401 پاسخ

  real money no deposit casino
  [url=”https://onlinecasinofortunes.com”]casino games for money[/url]
  online casino us

 133. Jenneeklpt 19/05/1401 پاسخ

  free unlimited vpn for pc
  [url=”https://imfreevpn.net”]super vpn free download[/url]
  secure vpn

 134. Jaynellklpt 18/05/1401 پاسخ

  real cash online casino
  [url=”https://newlasvegascasinos.com”]blackjack online real money[/url]
  online casinos no deposits

 135. Teddieklpt 17/05/1401 پاسخ

  buy nord vpn
  [url=”https://freevpnconnection.com”]pure vpn[/url]
  best ios vpn free

 136. vpn express 17/05/1401 پاسخ

  best buy vpn router https://free-vpn-proxy.com/

 137. best free vpn windows https://superfreevpn.net/

 138. the best vpn for windows https://ippowervpn.net/

 139. Trudieklpt 17/05/1401 پاسخ

  free bonus casino
  [url=”https://internet-casinos-online.net”]casino no deposit welcome bonus[/url]
  online casino usa real money

 140. Honorklpt 16/05/1401 پاسخ

  secure line vpn review
  [url=”https://freehostingvpn.com”]download best vpn[/url]
  private internet access vpn

 141. hotspot shield vpn proxy free https://shiva-vpn.com/

 142. Leslieklpt 13/05/1401 پاسخ

  online casino welcome bonus
  [url=”https://free-online-casinos.net”]mobile casinos for real money[/url]
  casinos online usa

 143. Bobbieklpt 13/05/1401 پاسخ

  usa casino online
  [url=”https://firstonlinecasino.org”]best casino reviews[/url]
  no deposit casino online

 144. Pearlklpt 12/05/1401 پاسخ

  online gambling sites no deposit
  [url=”https://download-casino-slots.com”]no deposit online casino bonus[/url]
  top us online casino

 145. Franniklpt 11/05/1401 پاسخ

  top mobile casino
  [url=”https://cybertimeonlinecasino.com”]usa online casino[/url]
  best deposit casino bonus

 146. Laureenklpt 10/05/1401 پاسخ

  casino sign up bonus no deposit
  [url=”https://casino-online-roulette.com”]best online casino welcome bonuses[/url]
  top mobile casino

 147. Dixieklpt 09/05/1401 پاسخ

  casino sign up bonus
  [url=”https://casino-online-jackpot.com”]casino play for real money[/url]
  usa online casino

 148. Verenaklpt 08/05/1401 پاسخ

  free casino bonus no deposit
  [url=”https://casino8online.com”]what is the best online casino for real money[/url]
  online mobile casinos

 149. Hestiaklpt 08/05/1401 پاسخ

  writing the dissertation
  [url=”https://writingadissertationproposal.com”]buy a dissertation online help[/url]
  search writing help

 150. Greetings! Very helpful advice in this particular article! It is the little changes that make the most important changes. Thanks for sharing!

 151. Shaylaklpt 07/05/1401 پاسخ

  casino bonuses online
  [url=”https://all-online-casino-games.com”]casino no deposit bonus[/url]
  casinos online

 152. Audreklpt 07/05/1401 پاسخ

  all but dissertation
  [url=”https://writing-a-dissertation.net”]dissertation writing grants[/url]
  dissertation writing tutors

 153. Herminaklpt 06/05/1401 پاسخ

  dissertation express
  [url=”https://professionaldissertationwriting.org”]writing your dissertation in a week[/url]
  thesis help

 154. Abagaelklpt 06/05/1401 پاسخ

  no deposit online casino real money
  [url=”https://9lineslotscasino.com”]best online casinos usa[/url]
  best welcome bonus casino

 155. Jenneeklpt 05/05/1401 پاسخ

  defending your dissertation
  [url=”https://professionaldissertationwriting.com”]write your dissertation[/url]
  +writing help

 156. Tandiklpt 05/05/1401 پاسخ

  best welcome bonus online casino
  [url=”https://1freeslotscasino.com”]casino bonuses online[/url]
  mobile casinos for real money

 157. borgata pa online casino app https://1freeslotscasino.com/

 158. Mabelleklpt 04/05/1401 پاسخ

  proquest dissertation
  [url=”https://helpwithdissertationwritinglondon.com”]dissertation help india[/url]
  dissertation handbook

 159. online casino play for real money https://internet-casinos-online.net/

 160. borgata online casino new jersey https://free-online-casinos.net/

 161. Tandiklpt 04/05/1401 پاسخ

  no deposit sign up bonus
  [url=”https://1freeslotscasino.com”]us online casinos[/url]
  online casinos real money no deposit

 162. caesars pa online casino https://firstonlinecasino.org/

 163. Darsieklpt 03/05/1401 پاسخ

  doctoral dissertation help reference
  [url=”https://examplesofdissertation.com”]free dissertation help[/url]
  dissertation chapters

 164. Salliklpt 03/05/1401 پاسخ

  dissertation writers
  [url=”https://dissertationwritingcenter.com”]dissertation proposal writing services[/url]
  undergraduate dissertation

 165. Suzannklpt 02/05/1401 پاسخ

  dissertation writing assistance
  [url=”https://dissertationhelpspecialist.com”]dissertation proposal methodology example archived[/url]
  how to write a dissertation

 166. Verieeklpt 01/05/1401 پاسخ

  thesis dissertation writing
  [url=”https://dissertationhelperhub.com”]writing a proposal for your dissertation[/url]
  doctoral dissertation help

 167. Dortheaklpt 31/04/1401 پاسخ

  dissertation help scam
  [url=”https://customthesiswritingservices.com”]dissertation writing support[/url]
  dissertation writing skills

 168. Avivaklpt 30/04/1401 پاسخ

  writing your dissertation in
  [url=”https://customdissertationwritinghelp.com”]what is a dissertation paper[/url]
  mathematics dissertation help

 169. Chandaklpt 29/04/1401 پاسخ

  write my dissertation for me
  [url=”https://businessdissertationhelp.com”]help with writing dissertation proposal[/url]
  online dissertation help

 170. Joeteklpt 28/04/1401 پاسخ

  writing your doctoral dissertation
  [url=”https://bestdissertationwritingservice.net”]writing dissertation abstract[/url]
  creative writing course in mumbai

 171. Joeteklpt 25/04/1401 پاسخ

  dissertation title generator
  [url=”https://bestdissertationwritingservice.net”]dissertation write up[/url]
  writing my dissertation

 172. Shaynaklpt 23/04/1401 پاسخ

  18 month doctorate without dissertation
  [url=”https://accountingdissertationhelp.com”]dissertation help ireland editing[/url]
  doctoral dissertation help thesis

 173. Aurlieklpt 16/04/1401 پاسخ

  murka slots
  [url=”https://411slotmachine.com”]online slots that pay real money[/url]
  igt video slots free play

 174. dissertation defense presentation https://dissertationhelperhub.com/

 175. help with writing dissertation proposal https://dissertationhelpspecialist.com/

 176. buy the help 15/04/1401 پاسخ

  dissertation proposal template https://customdissertationwritinghelp.com/

 177. dissertation abstracts international https://businessdissertationhelp.com/

 178. Dacruingide 15/04/1401 پاسخ

  pokoje w Augustowie [url=https://www.pokoje-w-augustowie.online]www.pokoje-w-augustowie.online[/url]
  noclegi z basenem podlaskie https://www.pokoje-w-augustowie.online/sliwno-podlaskie-noclegi

 179. writing an abstract for a dissertation https://dissertationwritingcenter.com/

 180. 3technologies 13/04/1401 پاسخ

  3reforms

 181. Caaook 12/04/1401 پاسخ

  imitrex 25mg sale – sumatriptan uk buy imitrex 25mg pill

 182. Sobiruingide 07/04/1401 پاسخ

  pokoje w Augustowie [url=https://www.pokojew-augustowie.pl]www.pokojew-augustowie.pl[/url]
  stilo sasino noclegi [URL=https://www.pokojew-augustowie.pl/podlaskie-ateny-noclegi]https://www.pokojew-augustowie.pl/podlaskie-ateny-noclegi[/URL]

 183. Sregruingide 07/04/1401 پاسخ

  noclegi w Augustowie [url=https://www.noclegiwaugustowie.pl]https://www.noclegiwaugustowie.pl[/url]
  sztutowo noclegi przy plaĹĽy [URL=https://www.noclegiwaugustowie.pl/laskowiec-podlaskie-noclegi]https://www.noclegiwaugustowie.pl/laskowiec-podlaskie-noclegi[/URL]

 184. Doiiruingide 24/03/1401 پاسخ

  kwatery w Augustowie [url=https://www.najlepszekwaterywaugustowie24.online]www.najlepszekwaterywaugustowie24.online[/url]
  hel noclegi domki holenderskie https://www.najlepszekwaterywaugustowie24.online/noclegi-podlaskie

 185. Drairuingide 23/03/1401 پاسخ

  Najlepsze pokoje W Augustowie https://www.najlepszepokojewaugustowie.online
  noclegi nad morzem z bonem turystycznym [URL=https://www.najlepszepokojewaugustowie.online/woj-podlaskie-noclegi]https://www.najlepszepokojewaugustowie.online/woj-podlaskie-noclegi[/URL]

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Add to cart
 • Description
 • Content
Click outside to hide the comparison bar
Compare