آموزش تعویض مکانیزم شیشه بالابر برقی خودرو

بازدید: 3,676 بازدید

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودرو، این بار مرحله به مرحله با اصول تعویض سیستم شیشه بالابر الکتریکی خودرو با هم همراه می شویم تا با دستورالعمل و اصول صحیح این عملیات در خودرو آشنا شویم.

وسایل لازم

جعبه ابزار

برای پیاده کردن شیشه بالابر در خودرو به ترتیب زیر اقدام کنید:

کابل اتصال ترمینال منفی باتری را جدا کنید. در تصویر زیر، بست اتصال کابل ترمینال منفی باتری پس از باز کردن پیچ نگه دارنده ی بست و جدا کردن آن از قطب منفی باتری، دیده می شود.

راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم شیشه بالابر الکتریکی

قاب سوئیچ شیشه بالابر را از محل خود در روی رودری در جدا کنید. برای جدا کردن قاب، ابتدا با استفاده از پیچ گوشتی تخت خارهای پلاستیکی قاب سوئیچ شیشه بالابر را از محل خود آزاد کنید. در تصویر زیر، جدا کردن قاب سوئیچ، نشان داده شده است.

راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم شیشه بالابر الکتریکی

توجه

خارهای روی بدنه ی قاب در مقابل اعمال نیروی زیاد شکننده اند. لذا هنگام استفاده از پیچ گوشتی دقت کنید که به خارها آسیبی وارد نشود. سوکت اتصال سیم کشی مدار الکتریکی به سوئیچ را جدا کنید. برای جدا کردن سوکت، ابتدا خارهای فشاری پلاستیکی روی سوکت را با احتیاط به اندازه ی لازم فشار دهید و پس از آزاد شدن ضامن خارها، آن را از سوئیچ شیشه بالابر جدا کنید. در تصویر زیر سوکت اتصال الکتریکی سوئیچ و خارهای روی آن با فلش، نشان داده شده است.

راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم شیشه بالابر الکتریکی

قاب روی اهرم دستی قفل در خودرو به وسیله ی دو عدد خار استوانه ای در روی رودری ثابت نگه داشته می شود. قاب را، با اعمال نیرو در جهت بیرون آمدن خارها، از محل خود خارج کنید. در این نوع خودرو بلندگوی کوچکی در روی قاب اهرم دستی قفل در نصب شده است. پس از جدا کردن سیم های مدار سیستم صوتی از ترمینال های بلندگو، قاب را در محل مناسبی قرار دهید و از آن محافظت کنید. در تصویر زیر قاب روی اهرم قفل کن دستی و سیم های متصل به بلندگوی روی آن، دیده می شود.

راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم شیشه بالابر الکتریکی

رودری، معمولاً به وسیله ی تعدادی خار پلاستیکی در روی در خودرو ثابت نگه داشته می شود. برای جلوگیری از آسیب دیدن محل نصب خار در روی رودری و شکستن خارها ابتدا با استفاده از اهرم مخصوص، اتصال خارهای رودری را آزاد کنید. سپس رودری را با احتیاط از روی در خودرو جدا کنید. در صورتی که روی رودری در بلندگو نصب شده باشد ترمینال های اتصال سیم کشی سیستم صوتی را نیز از بلندگو جدا کنید. در تصویر زیر، خارهای پلاستیکی با فلس قرمز رنگ و ترمینال های سیم کشی مدار سیستم صوتی با فلش زرد رنگ، نشان داده شده است.

راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم شیشه بالابر الکتریکی

سوکت اتصال سیم کشی به سوئیچ شیشه بالابر را از روی رودری عبور دهید و آن را آزاد کنید. اهرم دستی در را از شکاف روی رودری عبور دهید تا رودری کاملاً آزاد شود. پس از جدا کردن رودری، خار های روی آن را از نظر سالم بودن آن ها بررسی کنید و در صورتی که هر کدام از خار ها آسیب دیده باشد آن را تعویض نمایید. در تصویر زیر، رودری در خودرو پس از جدا کردن آن نشان داده شد است.

راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم شیشه بالابر الکتریکی

در زیر رودری در خودرو لایه ی نازک اسفنجی، به عنوان صدا گیر، نصب شده است و از انعکاس صدای بلند گوی سیستم نصب شده و روی رودری به داخل محفظه ی در خودرو جلوگیری می کند. این لایه آسیب پذیر است و به راحتی پاره می شود. در تصویر زیر لایه ی اسفنجی زیر رودری دیده می شود.

راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم شیشه بالابر الکتریکی

لایه ی صدا گیر را از روی در خودرو جدا کنید تا به پیج های اتصال شیشه بالابر دسترسی داشته باشید. شیشه بالابر نصب شده در داخل در بوسیله ی سه عدد پیچ روی بدنه بسته شده است. در تصویر زیر، پیچ اتصال محفظه ی گیربکس تعدیل دور با فلش قرمز رنگ و پیچ بالایی ریل شیشه بالابر با فلش زرد، نشان داده شده است.

راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم شیشه بالابر الکتریکی

شیشه ی در خودرو در داخل نگه دارنده ی آن به وسیله ی دو عدد پیچ ( M10 ) ثابت نگه داشته می شود. با استفاده از آچار بکس ۱۰ میلی متری مهره های روی پیچ تکیه گاه شیشه با فلش، نشان داده شده است.

راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم شیشه بالابر الکتریکی

اتصال بدنه ی باتری را برقرار کنید و سوکت اتصال الکتریکی سیم کشی مدار شیشه بالابر را به سوئیچ آن وصل کنید. سپس سوئیچ را در وضعیت بالا بردن شیشه ی در قرار دهید تا شیشه در حالت بسته بودن قرار گیرد. در تصویر زیر، اتصال سوکت سیم کشی به سوئیچ شیشه بالابر در خودرو نشان داده شده است.

راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم شیشه بالابر الکتریکی

با استفاده از نوار چسب، شیشه ی در را در حالت بالا بودن آن مهار کنید. برای این کار از نوار چسب مناسب و مقاومتی استفاده نمایید که بتواند وزن شیشه را تحمل کند. در شکل زیر، مهار کردن شیشه در خودرو با نوار چسب نشان داده شده است. سوئیچ شیشه بالابر را در وضعیت پایین آوردن شیشه قرار دهید تا نگه دارنده ی شیشه در ابتدای کورس حرکت خود قرار گیرد و سپس اتصال ترمینال منفی باتری را قطع کنید و سوکت اتصال سیم کشی مدار الکتریکی شیشه بالابر را از سوئیچ آن جدا کنید.

راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم شیشه بالابر الکتریکی

به وسیله ی آچار بکس ۱۰ میلی متری دو عدد پیچ اتصال ریل شیشه بالابر را باز کنید و آن ها را در محل مناسبی قرار دهید. سپس پیچ اتصال به قاب مجموعه ی گیربکس تعدیل دور و قرقره ی اصلی و موتور الکتریکی به در خودرو را نیز باز کنید و آن را در کنار سایر پیچ و مهره ها قرار دهید و از آن ها محافظت نمایید. در تصویر زیر، بازکردن پیچ بالایی ریل شیشه بالابر با استفاده از آچار بکس، نشان داده شده است.

راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم شیشه بالابر الکتریکی

پس از آزاد شدن شیشه بالابر، آن را با احتیاط از داخل محفظه ی در خودرو بیرون آورید. در حین خارج نمودن مجموعه ی شیشه بالابر، دقت کنید که به سیم های مدار الکتریکی بالابر آسیب وارد نشود. زیرا، لبه های بدنه ی داخلی در خودرو تیز و برنده اند و باعث لطمه دیدن عایق بندی یا روکش عایق سیم ها می شود. در شکل زیر، بیرون آوردن شیشه بالابر از داخل مجفظه ی در خودرو دیده می شود.

راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم شیشه بالابر الکتریکی

سوکت اتصال سیم کشی به شیشه بالابر را جدا کنید. در تصویر زیر، جدا کردن سوکت سیم کشی مدار الکتریکی از شیشه بالابر نشان داده شده است.

راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم شیشه بالابر الکتریکی

شیشه بالابر خودرو را به طور کامل بیرون آورید و آن را در محل مناسبی قرار دهید. سپس به ترتیب فوق بقیه ی شیشه بالابرهای نصب شده در روی درهای خودرو را پیاده کنید. مراحل سوار کردن شیشه بالابر عکس مراحل باز کردن و پیاده کردن آن است. در تصویر زیر، شیشه بالابر در خودرو پس از پیاده کردن آن نشان داده شده است.

راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم شیشه بالابر الکتریکی

اجزای گیر بکس تعدیل دور شیشه بالابر

در نوعی از مکانیزم شیشه بالابر، درو موتور الکتریکی، از طریق دنده ی حلزون روی محور موتور به چرخ دنده ای ( از جنس پلاستیک فشرد داخل محفظه ی چرخ دنده ها ) منتقل می شود. آن گاه دنده ی فلزی خروجی از گیر بکس را به چرخش در می آورد. محفظه ی چرخ دنده ا به وسیله ی در پوشی ( که در مرکز آن کاسه نمد طراحی و نصب کرده اند )، نسبت به بیرون آب بندی شده است. برای دسترسی به چرخ دنده ها چهار عدد پیچ نگه دارنده ی درپوش را باز و آن را از پوسته جدا کنید. در تصویر زیر، اجزای داخل پوسته پس از بازکردن درپوش، دیده می شود.

راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم شیشه بالابر الکتریکی

در داخل چرخ دنده ی بزرگ تر ( شماره ی ۱ ) فضای خالی مثلثی شکلی ( شماره ی ۲ ) ایجاد شده است، به طوری که درون آن سه عدد بادامک ( شماره ی ۳ ) قرار می گیرد. با چرخش چرخ دنده ی بزرگتر، دور آن از طریق بادامک ها به دنباله ی چرخ دنده ی فلزی ( شماره ی ۴ ) منتقل می شود و چرخ دنده ی ( شماره ی ۵ ) خروجی از گیر بکس را به چرخش درمی آورد. برای پیاده کردن اجزای داخل پوسته، خار فلزی ( شماره ی ۶ ) را از روی محور چرخ دنده ها جدا کنید و سپس چرخ دنده ها را بیرون آورید. در تصویر زیر، اجزای داخل گیر بکس تعدیل دور سیستم شیشه بالابر دیده می شوند.

راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم شیشه بالابر الکتریکی

بادامک ها را از نظر خوردگی و ترک های ایجاد شده در آن ها بررسی کنید و در صورت معیوب بودن آن ها را با بادامک های سالم تعویض نمایید. در تصویر زیر، خوردگی سطح بادامک و ایجاد ترک در بدنه ی آن ها با فلش نشان داده شده است.

راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم شیشه بالابر الکتریکی

چرخ دنده را از نظر خوردگی و یا شکستگی دندانه های آن بررسی کنید و در صورت معیوب بودن چرخ دنده، آن را با نوع سالم تعویض نمایید. در تصویر زیر، خوردگی سطح بادامک و ایجاد ترک در بدنه ی آن ها با فلش نشان داده شده است.

راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم شیشه بالابر الکتریکی

بادامک های سالم و نو را در داخل فضای سه گوش چرخ دنده ی جدید قرار دهید و سپس چرخ دنده ی فلزی را با تطبیق دادن انحنای دنباله ی و انحنای سطوح بادامک در داخل چرخ دنده ی بزرگ سوار کنید. در تصویر زیر، نحوه ی قرار گرفتن بادامک ها و چرخ دنده ی فلزی در داخل چرخ دنده ی بزرگ تر نشان داده شده است.

راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم شیشه بالابر الکتریکی

برای قرار گرفتن کامل چرخ دنده ها در داخل محفظه، با استفاده از انبردست دم باریک، خار فنری را درون شیار محیطی روی محور چرخ دنده ها قرار دهید. خار فنری، حرکت عمودی، چرخ دنده ها را در روی محور کنترل می کند. در تصویر زیر، جا انداختن خار فنری به وسیله ی انبر دست دم باریک نشان داده شده است.

راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم شیشه بالابر الکتریکی

در بسته بندی چرخ دنده های نو، روغن ژلاتینی مخصوص پیش بینی و در اختیار گذاشته شده است که پس از سوار کردن چرخ دنده ها برای کاهش اصطکاک بین دندانه ها و روغن کاری آن ها، مورد استفاده قرار می گیرد. لذا دندانه های چرخ دنده ی فلزی و سایر چرخ دنده های گیر بکس تعدیل دور را با داخل بسته ی توپی شکل روغن کاری کنید. در تصویر زیر، آغشته کردن دندانه ها با روغن ژلاتینی دیده می شود.

راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم شیشه بالابر الکتریکی

محل قرار گرفتن درپوش در روی دیواره ی پوسته و اطراف کاسه نمد درپوش را نیز به وسیله ی روغن مخصوص روغن کاری کنید و پس از قرار دادن آن در روی بدنه ( پوسته ) گیر بکس به وسیله ی آچار پیچ گوشتی، چهار عدد پیچ اتصال درپوش به بدنه را ببندید، در شکل زیر، بستن پیچ های درپوش نشان داده شده است.

راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم شیشه بالابر الکتریکی

 برگرفته از  امیر حسین رضازاده
www.stephelp.ir
دسته بندی دانستنی ها
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت